तपाईको सोचाई हाम्रो रोजाई

तपाईको सोचाई हाम्रो रोजाई

अब तपाईको पालो हो, निर्णय तपाईले नै गर्नु पर्छ,

के
तपाई आफ्नोसमाज, देश यो पूरा संसारलाई

विकास गर्न चाहानु हुन्न
?


पक्का पनि चाहानुहुन्छ,


तपाई को त्यो एउटा


सोंच ले यो पूरा


समाज,देश संसारलाई


विकास गर्न सक् ,


अनि तपाईलाई


यो संसारका सबैले पक्का पनि


धन्यवाद व्यक्त गर्ने न्छिटोनै आफ्नो सोचलाई


समाज मा चिनाउनुहोस मात्र


तपाईको सोचाई हाम्रो रोजाई


मार्फ़तहत्तार (छिटो) गर्नुहोस ,


भोलि भन्नुहोस किनभने


भोलिले भोलिलाई नै


अगाडी बढाउने |गौरव कंडेल


कार्यक्रम निर्माता/प्रस्तुता


तपाईको सोचाई हाम्रो रोजाई


(VIEW YOUR CHOICE)


अब छिटै नै


सुन्न , हेर्न पढ़न


सक्नुहुनेछ |


Welcometo the world of2011&NOW IT'S YOUR TURNTO CHANGE YOUROWN WORLDAnd You need to show the whole world thatwhat will you initiate nowGot ConfusedHERE's THE PLANGet into it NOW!Got a mobile/Camera/ipodAhh…. if not you need tocheck out for COMPUTERWhat next?, just you need to press therecord button on the voice recorder thenstart saying these requirementsNAME,


AGE,


PROFESSION,


ADDRESS


& E-mailThen, start speaking to the whole world onyour initiation what you can do and initiate


on,

Try initiating for developing your own


nation.Now, its all finished saying all about yourinitiation then you need to stop recordingit and then transfer it to the Computerand Save it with your name.

Then you need to just visitVIEW YOUR CHOICE BLOG SOUNDCLOUDDropBox:-


http://soundcloud.com/viewyourchoice/dropbox- Then you scroll downward and there's written


Choose an audio file of any size & format,


click Choose Files BUTTON and follow as

suggested .

- We will inform you when your program's get

broadcast.
TUNE TO VIEW YOUR CHOICE


http://soundcloud.com/viewyourchoice/


www.viewyourchoice.blogspot.com
अब तपाईको पालो हो, निर्णय तपाईले नै गर्नु पर्छ,

के
तपाई आफ्नोसमाज, देश यो पूरा संसारलाई

विकास गर्न चाहानु हुन्न
?


पक्का पनि चाहानुहुन्छ,


तपाई को त्यो एउटा


सोंच ले यो पूरा


समाज,देश संसारलाई


विकास गर्न सक् ,


अनि तपाईलाई


यो संसारका सबैले पक्का पनि


धन्यवाद व्यक्त गर्ने न्छिटोनै आफ्नो सोचलाई


समाज मा चिनाउनुहोस मात्र


तपाईको सोचाई हाम्रो रोजाई


मार्फ़तहत्तार (छिटो) गर्नुहोस ,


भोलि भन्नुहोस किनभने


भोलिले भोलिलाई नै


अगाडी बढाउने |गौरव कंडेल


कार्यक्रम निर्माता/प्रस्तुता


तपाईको सोचाई हाम्रो रोजाई


(VIEW YOUR CHOICE)


अब छिटै नै


सुन्न , हेर्न पढ़न


सक्नुहुनेछ |


0 comments:

VYC via SMS

Send Us the Track

Send me your track